Reklamace, reklamační řád

Záruky a reklamace
Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou.
Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož důkazem je daňový doklad.
Zaplacením a převzetím věci přechází na zákazníka vlastnictví zakoupené věci. Dodavatel poskytuje zákazníku-spotřebiteli záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.hracky-megastore.cz, a to v délce trvání 24 měsíců od převzetízboží zákazníkem-spotřebitelem.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží.
Zákazník je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je zákazník oprávněn odmítnout jeho převzetí. O případném poškození zboží během přepravy je zákazník povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze navýrobní vady.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním, či v důsledkuživelných pohrom.
Poškození zboží během přepravy:
Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě odprodávajícího zákazníkovi. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je zákazník, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud zákazník nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu zákazník potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud zákazník či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně dodavateli na adrese RAPPA s.r.o., Za Humny 1082/1, Ostrava-Polanka 725 25 nebo elektronickou poštou na info@hracky-megastore.cz a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí zákazník se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.
Je-li potřeba uplatnit reklamační řízení z důvodu poškození zboží, oznamte tuto skutečnost dodavateli v co nejdříve písemně na e-mailovou adresu eshop@rappa.cz, nebo telefonicky na tel.: 596 927 161, případně písemně na adresu provozovatele e-shopu.
Nemá-li věc uvedené vlastnosti, může zákazník-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník-spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník-spotřebitel právo nabezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti mázákazník-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník-spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bezvad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenouslevu. Zákazník-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníku-spotřebiteli působilo značné obtíže.Právo z vadného plnění zákazníku nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.
Ve své žádosti o reklamaci daného zboží nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje, jaké zboží reklamujete, důvod reklamace, termín nákupu zboží a číslo dokladu o koupi zboží, případně kopii účtenky.
Na základě předešlého kontaktu zákazník zašle zboží dodavateli.
Dodavatel vydá zákazníkovi písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá dodavatel zákazníkovi i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Reklamace zákazníka-spotřebitele bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Je-li reklama cedůvodná, prodávající ve lhůtě výše uvedené vyzve zákazníka-spotřebitele, aby si vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle zákazníkovi-spotřebiteli poštou na adresu určenou zákazníkem.
Protokol o vyřízení reklamace si pečlivě uschovejte pro případ další reklamace nebo manipulace se zbožím. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti zákazníka a dodavatele/prodávajícíhoz odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Možnost vrácení zboží bez udání důvodu
Bylo-li zákazníku-spotřebiteli zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je zákazník-spotřebiteloprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo zákazníka-spotřebitele odstoupit bezuvedení důvodů od kupní smlouvy. Zákazník-spotřebitel však není oprávněnodstoupit od smluv na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele, které podléhá rychlé zkáze, potravin, nápojů nebo jiného zbožíběžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa,které spotřebitel určil, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smísenos jiným zbožím. Dále zákazník-spotřebitel není oprávněn odstoupit od smluv nadodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a zhygienických důvodů jej není možné vrátit. Zákazník-spotřebitel také neníoprávněn odstoupit od smluv na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebopočítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Zákazník-spotřebitel rovněž není oprávněn odstoupit od smluv na dodávku novin,periodik a časopisů. Zákazník-spotřebitel v případě odstoupení od smlouvyponese náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenouprostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží,jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovnícestou.
V takovém případě Vám budevrácena částka, kterou jste za zboží zaplatili. Zboží lze vrátit zanásledujících podmínek:
Zboží bude nepoužité a nepoškozené
Zboží bude v originálním obalu
Zboží bude zasláno zpět spolu s veškerýmidokumenty ( doklady o koupi atd.)
Jestliže zákazník-spotřebitelzvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí dodavatelzákazníku-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Vrácení kupní ceny včetně nákladů na dodání zboží zákazníku-spotřebiteli provede prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení oodstoupení od smlouvy. Platbu však prodávající vrátí až po obdržení vrácenéhozboží nebo prokážete-li zákazník-spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platebníprostředek, který použil zákazník-spotřebitel pro provedení počátečnítransakce, pokud zákazník-spotřebitel výslovně neurčí jinak.“
Zákazník-spotřebitel může využítnáš formulář pro vrácení zboží bez udání důvodu.
Zásilky, které budou zaslány zpětna dobírku, nebudou provozovatelem přijaty.
Zákazník-spotřebitel, který odstoupil od kupní smlouvy, odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží,které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s nímnakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Vrácení zboží bez udání důvodu není možné, pokud si zboží vyzvednete osobně (máte možnost si zboží prohlédnouta zkontrolovat).
Kontakty
Provozovatel:
Megastore s.r.o.
Železárenská 636/4
709 00 Ostrava – Hulváky

IČ: 29389798
DIČ: CZ29389798
 
Provozní doba:
pracovní dny od 8,00 do 17,00 hod.
 
E-mail pro obecné dotazy:
info@hracky-megastore.cz 
 
Tel.: 800 100 790 
O nás
Naším prioritním cílem je, jako v každém kvalitním obchodě, spokojený zákazník. Tedy zákazník, který si z naší nabídky pohodlně vybere, objedná a také zboží rychle a bez problémů obdrží. V případě potřeby rady nebo pomoci našich odborných poradců se setká s rychlým a vstřícným jednáním.
Nábytek Megastore